برچسب: عدم موفقیت برجام

مجلس
عضو جبهه پایداری: دلیل عدم موفقیت برجام، حضور تیم ظریف در مذاکرات است

عضو جبهه پایداری: دلیل عدم موفقیت برجام، حضور تیم ظریف در مذاکرات است

نماینده عضو جبهه پایداری، دلیل عدم حصول توافق در وین را وجود افرادی از تیم ظریف...