برچسب: حقوق تا ۵ میلیون تومان

اقتصادی
حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات شد

حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات شد

حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شد.