برچسب: جسد عبدالباقی

اجتماعی
تست DNA و دم خروس عبدالباقی!

تست DNA و دم خروس عبدالباقی!

یک پزشک متخصص در مورد آزمایش DNA عبدالباقی گفت: تستDNA نیاز به یک تا سه هفته زمان...

اجتماعی
فیلم منتشر شده از جسد عبدالباقی( مالک ساختمان متروپل آبادان)

فیلم منتشر شده از جسد عبدالباقی( مالک ساختمان متروپل آبادان)

مرگ عبدالباقی همچنان در ابهام است. صداوسیما برای رفع ابهام؛ این فیلم را از نحوه...

اجتماعی
فیلم منتشر شده از جسد عبدالباقی( مالک ساختمان متروپل آبادان)

فیلم منتشر شده از جسد عبدالباقی( مالک ساختمان متروپل آبادان)

مرگ عبدالباقی همچنان در ابهام است. صداوسیما برای رفع ابهام؛ این فیلم را از نحوه...