مطهری : از شما بعید بود ،آقای وزیر خارجه

علی مطهری از سخنان وزیرخارجه درباره آزادی نازنین زاغری انتقاد کرد.

مطهری : از شما بعید بود ،آقای وزیر خارجه

علی مطهری نوشت: وزیر امور خارجه گفته ان « آزادی نازنین زاغری ارتباطی با دریافت پولمان از انگلیس نداشت، با نگاه انسانی صورت گرفت» از آدم صادقی مثل ایشان چتین حرفی بعید بود. خوب است جرم زاغری به مردم توضیح داده شود.