برچسب: فیلم ماهواره نور سپاه

سیاسی
قرار گرفتن ماهواره نور سپاه در مدار +فیلم

قرار گرفتن ماهواره نور سپاه در مدار +فیلم

ماموریت این ماهواره سنجشی و شناسایی است؛ ماهواره نور ۲ با سرعت ۷/۶ کیلومتر بر ثانیه...