برچسب: کاظم دلخوش

فرهنگی
نماینده مجلس: آقای رئیسی اگر می خواهید ما خفه می شویم اما این ره که تو می روی به ترکستان است

نماینده مجلس: آقای رئیسی اگر می خواهید ما خفه می شویم اما...

نماینده صومعه سرا گفت: آقای رئیس‌جمهور خانواده آموزش و پرورش در اولویت شما نیست....