برچسب: مرتضی افقه

اقتصادی
ادامه تحریم ها موجب افزایش «فساد اقتصادی» و «قیمت ارز» در آینده خواهد شد

ادامه تحریم ها موجب افزایش «فساد اقتصادی» و «قیمت ارز»...

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی مهمترین دلیلی که تا به امروز نتوانستیم به خوبی رشد اقتصادی...