برچسب: مجازات زنا

قضایی
این مدل رابطه نامشروع اعدام ندارد!

این مدل رابطه نامشروع اعدام ندارد!

اگر بین زن و مردی که رابطه زوجیت وجود ندارد، رابطه جنسی رخ دهد زنا محقق می‌شود....