برچسب: قطعنامه آژانس اتمی

دیپلماسی
تهدید به قطع همکاری با آژانس بهانه‌های بیشتری به دست دشمنان ایران می‌دهد

تهدید به قطع همکاری با آژانس بهانه‌های بیشتری به دست دشمنان ایران می‌دهد

کارشناس مسایل بین الملل درباره پرونده هسته ای ایران در آژانس اتمی می گوید: تحت چهارچوب...