برچسب: قشر پخته جامعه

قضایی
قشر فرهیخته و پخته جامعه در تجمعات حضور نداشتند

قشر فرهیخته و پخته جامعه در تجمعات حضور نداشتند

حسین مجیدی دادستان ارومیه با اشاره به اینکه برخی جوانان و نوجوانان در روزهای اخیر...