برچسب: زنان افغان

اجتماعی
طالبان استفاده زنان از حمام های عمومی را ممنوع کرد!

طالبان استفاده زنان از حمام های عمومی را ممنوع کرد!

طالبان در تازه ترین اقدام خود استفاده زنان افغان از حمام های عمومی ویژه آنها در...