برچسب: روزنامه دیلی تلگراف

تیتر یک
روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن مدعی توافق محرمانه ایران و روسیه شد

روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن مدعی توافق محرمانه ایران و روسیه شد

روزنامه دیلی تلگراف خبر از توافق محرمانه ایران و روسیه داد.