برچسب: بیانیه مشترک سه کشور اروپایی

فرهنگی
بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات احیای برجام: مذاکرات برای احیای برجام درحال فروپاشی است

بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات احیای برجام:...

نمایندگان دائم سه کشور اروپایی مدعی شدند مذاکرات برای احیای برجام درحال فروپاشی...