برچسب: بحران_آبی

محیط زیست
خسارت ۲۸ هزار میلیاردی خشکسالی

خسارت ۲۸ هزار میلیاردی خشکسالی

برای تکمیل زیرساخت های مقابله با خشکسالی به ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.