برچسب: ایران و باران

عمومی
گسترده‌ترین بارش سال جدید در راه / ناپایداری‌های بهاری در ۹۰ درصد استان‌های ایران

گسترده‌ترین بارش سال جدید در راه / ناپایداری‌های بهاری در ۹۰ درصد استان‌های ایران

نفوذ پیاپی رطوبت و امواج ناپایدار سبب می شود طی روزهای متوالی، شاهد رشد ابر و ناپایداری...