برچسب: پاسخ حاکمیت به مردم

اشخاص
صوفی: بیانیه خاتمی هشدار به حاکمیت بود

صوفی: بیانیه خاتمی هشدار به حاکمیت بود

صوفی وزیر دوران اصلاحات به اصلاحات نیوز می گوید: سیدمحمد خاتمی چون در بیانیه درخواست...