برچسب: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

اقتصادی
تسخیر شستا توسط جبهه پایداری!

تسخیر شستا توسط جبهه پایداری!

میرهاشم موسوی، ابراهیم بازیان را به عنوان مدیرعامل و عضو موطف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری...