برچسب: پسر مصطفی میرسلیم

سیاسی
آقای میرسلیم یک سوزن به خود و یک جوال‌دوز به دیگران!

آقای میرسلیم یک سوزن به خود و یک جوال‌دوز به دیگران!

مصطفی میرسلیم درخواست کرده که بازداشت شدگان ناآرامی‌های باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز...