برچسب: طرح جهادی- درمانی شرکت مس

اقتصادی
طرح جهادی- درمانی شرکت مس در گلباف کرمان برگزار شد

طرح جهادی- درمانی شرکت مس در گلباف کرمان برگزار شد

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی و حوزه مدیرعامل شرکت مس گفت: دهمین دوره از...