برچسب: ستاد ملی جمعیت

اجتماعی
رسانه‌ها اهمیت فرزندآوری و جوان سازی جمعیت را برای مردم تبیین کنند

رسانه‌ها اهمیت فرزندآوری و جوان سازی جمعیت را برای مردم تبیین کنند

روند اجرایی شدن قانون جمعیت و تعالی خانواده و موانع و مشکلات موجود در این زمینه...