با ما ارتباط برقرار کن

همه نوشته های برچسب شده "کودتا شکست خورد، چون اردوغان استاد تحریک اراذل و اوباش است!"