برچسب: حقموق کارگران

اقتصادی
حقوق کارگر؛ سرگردان بین ۴تا۷میلیون تومان

حقوق کارگر؛ سرگردان بین ۴تا۷میلیون تومان

کارفرمایان نهایتا با افزایش ۹۰۰هزارتومانی مزد موافقت کرده‌اند درحالی‌که کف مطالبه...