عضو فراکسیون امید: رئیس جمهور باید با استفاده از اختیارات خود دربره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره رفراندوم برگزار کند

ما باید زمین، سیاست اتخاذی و زمان بازی را دستخوش تغییراتی کنیم تا بتوانیم درباره این مسئله به جمع بندی برسیم. اساسا این نگاه کنونی که نسبت به مواضع و نظرات مردم، توجه کمتری داشته و بعضا ندارد، باید تغییر کند و همه به نظرات عمومی رجوع کنیم.