یادداشت 6 ماه پیش

عبدالله مومنی : ما محکوم به امیدواری هستیم