اقتصادی 7 ماه پیش

برای تهیه یک کیلو گوشت، پنبه، چرم و کاغذ هزاران لیتر آب مصرف می شود !