اجتماعی 7 ماه پیش

عده ای در شهرداری به دنبال فرار از شفافیت هستند

اصلاحات نیوز، محمد رضا نجفی با اشاره به ضرورت شفافیت در عملکرد شهرداری، گفت: ساختار شهرداری و مدیریت شهری برای مبارزه با فساد باید طراحی شود، اینکه در شهرداری عده ای با مقاومت به دنبال فرار از شفافیت هستند؛ با رویکرد مدیران شهری این دوره درخصوص شفافیت ها و جلوگیری از تخلفات اداری مغایرت دارد؛ متاسفانه زمانی که باید با فسادها مبارزه می شد هیچ اقدامی ازسوی مدیران شهری گذشته در این رابطه صورت نگرفت.