اقتصادی 6 ماه پیش

بانک شهر در طلسم اصولگرایان!

اگرچه حجم وسیع تخلفات و فساد های صورت گرفته در دوران مدیریت اصولگرایان نهاد‌های نظارتی و بانک مرکزی را برآن داشت که نسبت به این بانک فعالتر عمل کنند اما با وجود استعفای پور زرندی کماکان این بانک در طلسم اصولگرایان است.