سیاسی 6 ماه پیش

رئیس دولت اصلاحات: اولویت اصلاح طلبان نجات ایران است / نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که مردم از اصلاح پذیر بودن سیستم ناامید شوند / این گونه نیست که هر آن که مدعی اصلاح طلبی است را بتوان اصلاح طلب نامید‌

اصلاحات نیوز؛ رئیس دولت اصلاحات در دیدار جمعی از جوانان اصلاح طلب بر اصلاح پذیری اصلاحات مثل همه امور دیگر تأکید کرد. اصلاح طلبان باید بکوشند در رسانه ها و فضای مجازی فعال تر باشند و نسبت به رفتارها و عملکردهائی که موجب نارضایتی مردم می شود از یکسو و جنگ روانی علیه انقلاب و کشور که می کوشد یأس و نارضایتی را پمپاژ کند ابتکار عمل و تلاش بیشتری بخرج دهند.