اقتصادی 7 ماه پیش

چند درصد از نفت دنیا توسط ایران صادر می‌شود؟