اجتماعی 7 ماه پیش

طرح پزشک خانواده در دستور کار وزارت بهداشت 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تمایل وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در برنامه ششم توسعه خبر داد.