اقتصادی 7 ماه پیش

چه کشورهایی خریدار نفت ایران هستند؟