7 ماه پیش

هر مدیر و کارمند دولتی اصلاحات را از خودش شروع کند تا رفاه و اعتماد مردم به دست آید

بخش بزرگی از مصرف برق صرف وسایل سرمایشی بخش های دولتی می شود