اجتماعی 7 ماه پیش

توئیت عضو شورای شهر درباره رفتار نامناسب ماموران انضباط شهری و درگیری با فردی که پسماند جمع می‌کرد