اقتصادی 7 ماه پیش

جوابیه کارگران سایپا به پاسخ روابط عمومی سایپا درباره نامه "کارگران سایپا به رئیس جمهور"