اقتصادی 7 ماه پیش

بزرگترین مانع اجرای دولت الکترونیک، عدم همکاری برخی دستگاه‌هاست