سیاسی 7 ماه پیش

عارف: با مردم صادقانه رفتار کنیم / خواسته های آرمانی خود را به صورت برنامه ارائه نکنیم / در فضای مجازی به‌جای حذف برخورد قوی داشته باشیم

اصلاحات نیوز؛ محمدرضا عارف گفت: نباید خواسته‌های آرمانی را در جامعه مطرح کنیم؛ زیرا بسیاری از آن‌ها عملیاتی نمی‌شود و فقط توقع ایجاد می‌کنند و این توقع نیز تبدیل به‌حق می‌شود و نهایتاً به دیون مبدل می‌شود، لذا به‌جای رسانه‌ای کردن چنین موضوعات ابتدا دنبال عملیاتی کردن آن باشیم وی با انتقاد از نگاه قیم مابانه در بخش فرهنگی در مقاطع از ۴ دهه گذشته این نوع نگاه را در روند توسعه کشور مخاطره آمیز توصیف کرد.