تناقض بزرگ دمایی در راه / کاهش دما در نیمی از کشور، افزایش دما در نیمی دیگر!