7 ماه پیش

واکنش پراید به اظهارات وزیر صنعت و پاسخ مردم!