این‌بار اما عروسی متفاوتی در ایل برپا شده است. عروس اهل برزیل و داماد اهل آلمان است و آنها هزاران کیلومتر سفر کرده‌اند تا عروسی‌شان را به سبک عشایر فارس و در محل زندگی آنها برگزار کنند. این عروسی به شکل سنتی ایل برگزار شد و این زوج به دور از وطن‌های خود، زندگی مشترک‌شان را در ایران و در میان عشایر جشن گرفتند.

یک خانم برزیلی و آقای آلمانی درخواست داده بودند که مراسم عروسی خود را در ایل و به سبک و سیاق سنتی آن برگزار کنند و این درخواست خودشان بود. عروسی را در ایل عشایری باصری و با رسوم این ایل برگزار شد