اقتصادی 14 روز پیش

قیمت هر کیلوگرم زعفران ۱۰ تا ۱۱.۵ میلیون تومان شد

مدیر عامل سازمان تعاون روستایی گفت: قیمت هر کیلوگرم سوپر نگین ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون و پانصد هزار تومان، نگین ۹ میلیون تا ۹ میلیون و پانصد هزار تومان و سر گل از قرار هر کیلو ۸میلیون و ششصد هزار تومان است.