گفت وگو با طلبه مشهوری که در روستاها برای بچه ها کتاب قصه می خواند

اصلاحات نیوز؛ طلاب اگر می خواهند تأثیرگذاری، اساسی باشد باید ارتباط مرتب و مداوم با مردم داشته باشند لذا در روستاها سکونت کنند و ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند. ما روحانیون داریم مردم را از دست می دهیم، بنا بود ما دنیای مردم را آباد کنیم، این کار را که نکردیم حداقل دینشان را نابود نکنیم