رخداد عجیب آب و هوایی در جنوب غرب کشور! / بارش در سطح کشور از هفته آینده گسترده تر می شود