مرتضی مبلغ: دولت به فشارهای امنیتی و غیر امنیتی برای انتخاب مدیران تن داده است / دولت باید محافظه کاری را کنار بگذارد و تکلیف خود را با کارشکنان روشن کند

موضوع بعدی نوع استفاده از مدیران است. متأسفانه به نظر می رسد که دولت به فشارهای امنیتی و غیر امنیتی برای انتخاب مدیران تن داده است. اگرچه دولت باید شجاع ترین و کارآمدترین مدیران را انتخاب کند، امّا در یک سیکل ملاحظه کاری کار می کند. بر اثر فشارهای تندروها و فشارهای امنیتی دولت از مدیرانی استفاده می کند که لیاقت کافی برای اداره امور را ندارند. آن ها افرادی مجرب و شجاع نیستند و به همین دلیل ممکن است مشکلاتی را در آینده به وجود بیاورند. در وهله اول ممکن است که این افراد دچار فساد شوند و حتی اگر دچار فساد نشوند، به اندازه کافی کارآمد نخواهند بود.