محمد فاضلی یادداشت 6 ماه پیش

رستگاری در شاوشنک و مردم ایران

رستگاری در شاوشنک را باید بارها دید. آدم‌های بسیاری در این روزها به بارها دیدن این فیلم نیاز دارند. اگر فیلم را ندیده‌اید، می‌ارزد که یک بعد از ظهر را برای ۱۴۲ دقیقه دیدن این فیلم خالی کنید. دنیای دیگری به روی آدمی گشوده می‌شود.