عبدالله مومنی یادداشت 6 ماه پیش

ضرورت ادراک و فهم گفتگوی فراگیر ملی

اکنون زمان آن رسیده است که طیفهای مختلف نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی ،هویتی، جنسیتی، مذهبی مدنی و صنفی بجای گسست موجود که در نتیجه فقدان تعامل و ارتباط موثر بایکدیگر برای رسیدن به شناخت و رهیافتی گفتگویی، به عنوان مقدمه خروج از انسداد وارد گفتگوهایی بنیادین بر سر "وضعیّت‌های گذار "و پیرامون مسائل بنیادین و ضرورتهای عینی شوند و در مورد بحران مدیریّت کارآمد که منجر به آشفتگی اقتصادی، تورم، رکود و بیکاری و از همه مهمتر در خصوص بی اعتمادیی که به نیروهای جامعه مدنی و حاکمیت و از دست رفتن امید به آینده که روز به روز نیز بیشتر شده است بتوانند با گفتگوهای موثر در جهت فروکاستن از وضعیّتی بحرانی جامعه کمکی کرده باشند .