کنایه شهرونگ و الکسیس سانچز به هدیه ۶ میلیاردی شهرداری تهران به بهاره افشاری !, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کنایه شهرونگ و الکسیس سانچز به هدیه ۶ میلیاردی شهرداری تهران به بهاره افشاری !, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کنایه شهرونگ و الکسیس سانچز به هدیه ۶ میلیاردی شهرداری تهران به بهاره افشاری !