مردم هر کشور اروپایی در روز چند دقیقه صرف مطالعه کتاب می کنند؛ استونی بیشترین، فرانسه کمترین, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مردم هر کشور اروپایی در روز چند دقیقه صرف مطالعه کتاب می کنند؛ استونی بیشترین، فرانسه کمترین, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مردم هر کشور اروپایی در روز چند دقیقه صرف مطالعه کتاب می کنند؛ استونی بیشترین، فرانسه کمترین