جَلّاسان و خَلّاسان و رقّاصان / مردم می‌گویند «جَلّاسان، خَلّاسان را رها کرده، رقاصان را چسبیده‌اند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جَلّاسان و خَلّاسان و رقّاصان / مردم می‌گویند «جَلّاسان، خَلّاسان را رها کرده، رقاصان را چسبیده‌اند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جَلّاسان و خَلّاسان و رقّاصان / مردم می‌گویند «جَلّاسان، خَلّاسان را رها کرده، رقاصان را چسبیده‌اند