۶۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ میلیارد تومان رشوه واردات خودرو, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۶۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ میلیارد تومان رشوه واردات خودرو, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۶۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ میلیارد تومان رشوه واردات خودرو