پاسخ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به نقد اصلاحات نیوز به مصاحبه وی دررابطه با سخنان حجاریان؛ اصلاح طلبان یا اعتراضات را به سازماندهی اصولگرایان نسبت دادند یا معترضان را سرنگونی طلب و منافق دانسته بودند / آنها می خواستند بدلیل در قدرت بودن از کنار ناکارآمدی دولت و برجام عبور، و انتقادات را متوجه کل نظام کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاسخ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به نقد اصلاحات نیوز به مصاحبه وی دررابطه با سخنان حجاریان؛ اصلاح طلبان یا اعتراضات را به سازماندهی اصولگرایان نسبت دادند یا معترضان را سرنگونی طلب و منافق دانسته بودند / آنها می خواستند بدلیل در قدرت بودن از کنار ناکارآمدی دولت و برجام عبور، و انتقادات را متوجه کل نظام کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاسخ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به نقد اصلاحات نیوز به مصاحبه وی دررابطه با سخنان حجاریان؛ اصلاح طلبان یا اعتراضات را به سازماندهی اصولگرایان نسبت دادند یا معترضان را سرنگونی طلب و منافق دانسته بودند / آنها می خواستند بدلیل در قدرت بودن از کنار ناکارآمدی دولت و برجام عبور، و انتقادات را متوجه کل نظام کنند